onsdag den 22. august 2007

Finansordbog

A
Afkast:Det økonomiske resultat af en investering i en aktie eller en obligation. Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et udbytte. Afkastet på en obligation består en fast pålydende rente og en kursgevinst ved salg eller udtrækning.
Afkastningsgrad:Nøgletal der anvendes til at vurdere udviklingen i en virksomhed. Beregnes som virksomhedens primære resultat / virksomhedens samlede aktiver. Som udgangspunkt bør afkastningsgraden være så stor som muligt, men den skal også ses i sammenhæng med andre nøgletal såsom egenkapitalens forrentningsprocent og overskudsgraden.
After-Market:Handel på børsen efter at det officielle marked er lukket.
Aktie:En aktie repræsenterer en andel af ejendomsretten til et selskab. En aktie giver normalt ret til udbytte og til at stemme på selskabets generalforsamling. Se også Præferenceaktie og Investeringsforening.
Aktieindeks:Et aktieindeks er et mål for den gennemsnitlige kursudvikling på et aktiemarked. Se også OMXC20-indekset og Totalindekset.
Amerikansk option:En amerikansk option er en option, hvor retten til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt kan benyttes i hele perioden frem til udløbstidspunktet. Se også Europæisk option og Finansiel fordring.
Annuitetslån:Tilbagebetalingen sker med lige store ydelser. Fordelingen af renter og afdrag har overvægt af renter i begyndelsen af låneperioden og afdrag i slutningen af låneperioden. Se også Serielån og Stående lån.
Arbitrage:Arbitrage betyder, at noget købes, når det er billigt og sælges, når det er dyrt. Arbitrage udnytter uligevægte på et marked eller markeder imellem.
Asset Management:Porteføljestyringsmetode som anvendes af finansielle virksomheder. Metoden går ud på at betragte alle investeringer under ét som en enkelt portefølje. Målsætningen er at maksimere det samlede afkast for hele porteføljen og ikke for den enkelte investering.

B
Basispoint (bp):Måleenhed. 100 basispoint = 1 kurspoint.
Bear Market:Et aktiemarked der præges af pessimisme. Det forventes, at kurserne falder hen over en periode. Se også Bull Market.
Benchmark:Benchmark er et fikspunkt i form af et værdipapir eller en portefølje af værdipapirer, hvis kursudvikling tages som udtryk for markedstendensen. Et benchmark kan anvendes til at vurdere kvaliteten af ens investeringer.
Benchmark - aktier:Det vigtigste aktieindeks. I Danmark anvendes OMXC20-indekset som benchmark.
Benchmark - obligationer:Den toneangivende obligation. I Danmark er den toneangivende statsobligation en 10-årig obligation, mens den toneangivende realkreditobligation er en 30-årig obligation.
Beta:Beta er et nøgletal, der er relateret til en aktie eller en portefølje. Beta udtrykker en akties kursfølsomhed i forhold til den generelle markedskursudvikling. Beta er endvidere et udtryk for den del af en akties risiko, der ikke kan diversificeres bort via en spredning af porteføljen. Er beta større end 1, så er risikoen ved at investere i aktien eller porteføljen større end risikoen ved at investere i en generel markedsportefølje såsom OMXC20-indekset. Det modsatte gælder, hvis beta er mindre end 1.
Bud:Den pris som en sælger er villig til at acceptere i forbindelse med handel med valuta og værdipapirer. Se også Udbud.
Bull Market:Et aktiemarked der præges af optimisme. Det forventes, at kurserne stiger hen over en periode. Se også Bear Market.
Bundesbank:Den tyske centralbank. Banken er politisk uafhængig og har med hård hånd ført en pengepolitik i de sidste mange år, hvor den primære målsætning har været, at inflationen skal være så lav som muligt.
Børs:Stedet hvor professionelle dealere handler med værdipapirer. I Danmark: Københavns Fondsbørs.

C
Call option:En call option giver køberen retten, men ikke pligten, til at købe en underliggende fordring på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Se også Put option, Option og Finansiel fordring.
Capital Asset Pricing model:En teoretisk model, der forklarer sammenhængen mellem det forventede afkast og risikoen ved en given investering.
Cash Flow:En betalingsrække i en virksomhed. Cash flow fremkommer ved at trække virksomhedens investeringer i omsætningsaktiver, omsætningspassiver og materielle anlægsaktiver fra virksomhedens primære resultat. Hertil lægges virksomhedens afskrivninger og andre ikke-likviditetskrævende poster. Se også Diskonteret Cash Flow model.
CIBOR:Copenhagen Inter Bank Offered Rate. CIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i København. Se FIBOR og LIBOR.
Cyklisk aktie:En konjunkturfølsom aktie er kendetegnet ved, at kursudviklingen følger den generelle konjunkturudvikling i økonomien. En cyklisk aktie udviser større kursudsving end en ikke-konjunkturfølsom aktie.

D
DAX-indekset:DAX-indekset er det vigtigste tyske aktieindeks. Indekset er sammensat af de 30 største aktier opgjort efter markedsværdi, der handles aktivt på børsen i Frankfurt.
Danmarks Nationalbank:Nationalbankens primære opgave er at styre pengepolitikken i Danmark. Herved styrer banken renteudviklingen i Danmark og valutakursudviklingen for den danske krone. Se også Diskonto.
Dealer:Værdipapirhandler i form af en person eller et selskab, der køber og sælger valuta eller værdipapirer for egen regning. Modsætningen er en broker, der optræder som fuldmægtig for en andens regning. Se også Børs.
Depot:Et depot er en konto i Værdipapircentralen, hvor en investor opbevarer aktier, obligationer og investeringsbeviser.
Diskonto:Diskontoen er en rentesats, der fastsættes af Danmarks Nationalbank. Diskontoen fastsætter rentesatsen, som danske pengeinstitutter skal betale for at låne penge i Danmarks Nationalbank. Se også Danmarks Nationalbank.
Diskonteret Cash Flow model:Model der anvendes til at værdifastsætte en virksomhed. Værdien af en virksomhed er lig med nutidsværdien af de forventede, fremtidige cash flows, som diskonteres en diskonteringsfaktor, der afspejler risikoen ved de pågældende cash flows. Se også Cash Flow og Diskonteringsfaktor.
Diskonteringsfaktor:Anvendes i forbindelse med beregning af nutidsværdien af forventede, fremtidige cash flow. Diskonteringsfaktoren er identisk med en investors afkastkrav, som afspejler hans risiko ved investeringen i den pågældende virksomhed. Se også Diskonteret Cash Flow model.
Diversifikation:Investering i forskellige værdipapirer, hvis kursudvikling er uafhængig af hinanden. Diversifikation foretages med henblik på at sprede og dermed reducere risici. Se også Systematisk risiko og Usystematisk risiko.
Dividend Yield:Udbytte pr. aktie målt i forhold til aktiens kurs. Se også Udbytte.
Dow Jones-Indekset:Dow Jones Industrial Average-indekset er det vigtigste aktieindeks i USA. Indekset er sammensat af de 30 førende amerikanske industriaktier. Se også Standard and Poor?s 500-indeks.

E
ECU:European Currency Unit er en valuta, der beregnes ved at sammenveje EU-medlemslandenes valutaer efter vægte, der fastsættes af EU?s ministerråd.
Effektiv rente:Et meget anvendt nøgletal for afkastet ved investering i obligationer. Den effektive rente er en beregnet rente i form af en diskonteringsfaktor, der opfylder, at nutidsværdien af en fremtidig betalingsstrøm er lig med det investerede beløb. Den effektive rente tager højde for en obligations pålydende rente, kursen som obligationen handles til og antallet af årlige terminer.
Egenkapitalens forrentningsprocent:Nøgletal der anvendes til at vurdere udviklingen i en virksomhed. Beregnes som virksomhedens nettoresultat / virksomhedens egenkapital. Som udgangspunkt bør egenkapitalens forrentningsprocent være så stor som muligt, men den skal også ses i sammenhæng med andre nøgletal såsom afkastningsgraden og overskudsgraden.
Emission:Udbud af nyudstedte aktier eller obligationer. Se også Prospekt.
EMS:European Monetary System er et valutarisk samarbejde, der omfatter størstedelen af EU-landene. Et enkelt land er forpligtet til aktivt at arbejde for at holde medlemslandenes valutaer inden for nærmere fastlagte øvre og nedre grænser i forhold til hinanden.
Europæisk Centralbank:I forbindelse med den økonomiske og monetære union (ØMU) er der etableret en europæisk centralbank, der får til opgave at styre pengepolitikken indenfor EURO-land, når den nye, fælles europæiske valuta, EURO, kommer i 2002. Den europæiske centralbank er politisk uafhængig.
Europæisk option:En europæisk option er en option, hvor retten til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt kun kan benyttes udløbstidspunktet. Se også Amerikansk option og Finansiel fordring.

F
FIBOR:Frankfurt Inter Bank Offered Rate. FIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i Frankfurt. Se også CIBOR og LIBOR.
Financial Times Stock Exchange Index-100:Financial Times Stock Exchange Index-100, i daglig tale Footsie, er et britisk aktieindeks, der beskriver aktiekursudviklingen for de 100 største børsnoterede selskaber på London Stock Exchange. Indekset beregnes og udgives af den engelske avis Financial Times.
Finansiel fordring:En aftale der giver fordringshaveren ret til at modtage en betalingsrække fra udstederen af fordringen.
Flexlån:Rentetilpasningslån med variabel rente, der tilpasses en gang om året.
Fondsaktieemission:Ved en fondsaktieemission opdeles en aktie i mindre enheder, således aktien får en ny og mindre stykstørrelse. Samtidig forøges antallet af aktier. Aktiekursen falder i forbindelse med en fondsaktieemission, således at virksomhedens markedsværdi er uændret.
Forward:Terminskontrakt. Kontrakt om fremtidig levering af varer eller værdipapirer til en allerede fastsat pris og forfaldsdag.
Fundamental analyse:Analysemetode der anvendes til at analysere aktier. Informationsgrundlaget er regnskabstal. Se også Teknisk analyse.

G
Gearing:Gearing er investering for lånte midler. Herved forøges både afkastpotentialet og risikoen ved en investering.
Genplaceringsrente:Den rentesats, som en investor forventer at kunne geninvestere til. Typisk geninvesteres det løbende afkast og den endelige tilbagebetaling på værdipapirer. Se også Realkreditobligation.
Gæld / egenkapital-forhold:Nøgletal der viser sammensætningen af en virksomheds kapital. Beregnes som virksomhedens gæld / virksomhedens egenkapital.

H
Handelsstrategien "Køb-og-behold":En passiv handelsstrategi for værdipapirer, der begrundes med, at merafkastet ved en aktiv handelsstrategi ikke står mål med de høje omkostninger, der er forbundet med værdipapirhandel. Se også Handelsstrategien "Køb-og-sælg".
Handelsstrategien "Køb-og-sælg":En aktiv handelsstrategi for værdipapirer, der benytter små ændringer i kurserne til at købe og sælge værdipapirerne ofte. Se også Handelsstrategien "Køb-og-behold".
Handel til strakskurs:Værdipapirhandel til strakskurs er baseret på kurser, som stilles af banker. Investoren kender den endelige afregningskurs ved handlens indgåelse. Se også Handel til gennemsnitskurs.
Handel til gennemsnitskurs:Værdipapirhandel til gennemsnitskurs er baseret på Københavns Fondsbørs? officielle medlemsgennemsnitskurs, der fastsættes en gang om dagen kl. 15.30. Investoren kender ikke den endelige afregningskurs ved handlens indgåelse. Se også Handel til strakskurs.
Hedge:Risikoafdækning, d.v.s. forholdsregler mod tab som følge af fremtidige kursændringer.

I
Ikke-konjunkturfølsom aktie:En ikke-konjunkturfølsom aktie er kendetegnet ved, at kursudviklingen er stabil uanset den generelle konjunkturudvikling i økonomien. En ikke-konjunkturfølsom aktie udviser mindre kursudsving end en cyklisk aktie.
IMF:Den Internationale Valutafond (IMF) blev oprettet med henblik på at fremme stabile valutakurser og internationalt valutarisk samarbejde. Se også EMS.
Indre værdi:Virksomhedens egenkapital, der beregnes som virksomhedens samlede aktiver minus virksomhedens gæld. Se også Kurs / Indre værdi.
Instrument:Almindelig anvendt udtryk for en finansiel fordring.
Intervention:De europæiske centralbankers køb og salg af valuta eller værdipapirer, når de øvre eller nedre grænser i EMS-systemet er nået, eller når renteniveauet ønskes påvirket.
Investeringsforening:En investeringsforening er et medlemsejet forening, hvis formål er at sikre medlemmerne et stabilt afkast og en god risikospredning i henhold til regler, der er fastsat i lov om investeringsforeninger. En investeringsforening er således et alternativ til at investere direkte i aktier og obligationer. Se også Aktie og Obligation.

J
Ingen ord endnu

K
KFX-indekset:KFX-indekset har pr. 3. oktober 2005 skiftet navn til OMXC20-indekset.
Konveksitet:Et nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Konveksitet udtrykker varighedens følsomhed over for renteændringer. Positiv konveksitet medfører, at varigheden falder ved en rentestigning.
Konverterbar obligation:En obligation som kan indfries (konverteres) førtidigt på forud fastlagte vilkår. En realkreditobligation er en konverterbar obligation, mens en statsobligation ikke kan konverteres.
Konvertibel obligation:En konvertibel obligation udstedes af et selskab eller en virksomhed. Obligationen giver en ret men ikke en pligt til, at den kan ombyttes til aktier i det udstedende selskab til en ombytningskurs, der fastsættes ved udstedelsen. En konvertibel obligation er en kombination af en almindelig obligation og en option.
Kursgevinst:Gevinsten ved at sælge et værdipapir til en højere pris, end man har givet for det.
Kurs / Indre værdi:Et meget anvendt nøgletal i forbindelse med aktier. Kurs / indre værdi figurerer ofte i kurslisten i aviserne, og det beregnes som markedsværdien af virksomhedens aktier divideret med virksomhedens indre værdi. Er den beregnede værdi større end 1, så betaler aktionærerne mere i forhold til virksomhedens indre værdi, hvilket typisk skyldes, at der er skjulte værdier i virksomheden, eller at der er en generel forventning om endnu bedre resultater for virksomheden i fremtiden. Se også Markedsværdi.
Kursskæring:Forskellen mellem købsprisen og salgsprisen på et givet tidspunkt. Se også Bud, Udbud og Spread.
Kurtage:Omkostning ved at købe og sælge værdipapirer.

L
LIBOR:London Inter Bank Offered Rate. LIBOR er udlånsrenten på interbankmarkedet i London. Se CIBOR og FIBOR.
Long Position:Et udtryk, som anvendes om en dealer, hvis beholdning overstiger, hvad der kræves til at afdække af hans position. Se også Position og Short Position.
LSE:London Stock Exchange, d.v.s. børsen i London.

M
Market Maker:En dealer som løbende stiller forpligtende købs- og salgspriser på værdipapirer.
Markedsværdi:Markedsværdien er en kursværdi, der beregnes som kursen gange den pålydende værdi. Kursen inkluderer ikke vedhængende renter. Se også Nominel værdi.
Mindsterenten:Mindsterenten er den mindste pålydende rente, som en obligation må udstedes til, hvis kursgevinsten skal være skattefri for privatpersoner. I praksis er det muligt at udstede en obligation med en nominel rente, der er mindre end mindsterenten, men det sker typisk ikke.
Moody's Investors Service:Amerikansk kreditvurderingsinstitut. Se også Rating.

N
Net Present Value (NPV):Nettonutidsværdien af en investering, der beregnes som nutidsværdien af betalingsrækken ved investeringen fratrukket initialinvesteringen. Se også Diskonteringsfaktor.
Nikkei-indekset:Nikkei-indekset er det vigtigste aktieindeks i Japan. Indekset er sammensat af de 225 største aktier.
Nominel rente:Påtrykt rente på en obligation. Den nominelle rente er identisk med den pålydende rente.
Nominel værdi:Den pålydende værdi, som er påtrykt et værdipapir på forsiden. Se også Pålydende rente.
Nulkuponobligation:En obligation uden pålydende rente.
NYSE:New York Stock Exchange, d.v.s. børsen i New York.

O
Obligation:En obligation er et almindeligt gældsbevis. Obligationsudstederen betaler den pålydende rente hen over løbetiden og indfrier obligationen til pari. Se også Realkreditobligation, Statsobligation og Investeringsforening.
OECD:Organisation der arbejder for at fremme økonomisk udvikling. Organisationen har hovedsæde i Paris. Medlemslandene er primært de rige lande i den vestlige del af verden.
OMXC20-indeks:Det vigtigste aktieindeks på Københavns Fondsbørs. Indekset er sammensat af de 20 mest omsatte aktier. Indekset ændres to gange året i henholdsvis juni og december. Se også Totalindekset.
OMX 30-indeks:OMX 30-indekset er det vigtigste svenske aktieindeks. Indekset er sammensat af de 30 største aktier opgjort efter omsætning, der handles aktivt på børsen i Stockholm.
Open Position:Long Position eller Short Position hvor risikoen ikke er afdækket gennem modgående forretninger.
Oprindelig løbetid:Løbetiden for et værdipapir på udstedelsestidspunktet.
Option:En option er en kontrakt, der giver køberen retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er forpligtet til at opfylde ejerens ret. Der findes to typer optioner i form af en call option, som er retten til at købe en fordring, og en put option, som er retten til at sælge en fordring. Optionerne kan inddeles i to kategorier alt efter, hvornår de benyttes. En europæisk option kan kun benyttes på udløbstidspunktet, mens en amerikansk option kan benyttes i hele perioden frem til udløbsdatoen. Se også Finansiel fordring.
Overkøbt:Ved kortsigtede investeringer er det en god idé, at undgå aktier der er "overkøbte". Ved overkøbte aktier er kursen uforholdsmæssig høj, fordi aktien er tvunget for langt op pga. en overreaktion i markedet. Begrebet "overkøbt" betyder altså, at der er en tendens til, at for mange køber et pågældende papir. Det medfører, at kursen ud for en teknisk betragtning bliver for høj, og at papiret derfor kan købes til en dyr pris. Når et papir er teknisk overkøbt, er der stor sandsynlighed for, at kursen på det pågældende papir vil falde.
Overskudsgrad:Nøgletal der anvendes til at vurdere udviklingen i en virksomhed. Beregnes som virksomhedens primære resultat / virksomhedens omsætning. Som udgangspunkt bør overskudsgraden være så stor som muligt, men den skal også ses i sammenhæng med andre nøgletal såsom afkastningsgraden og egenkapitalens forrentningsprocent.
Oversolgt:Ved kortsigtede investeringer er det en god idé, at gå efter aktier der er "oversolgte". Ved oversolgte aktier er kursen uforholdsmæssig lav, fordi aktien er tvunget for langt ned pga. en overreaktion i markedet. Begrebet "oversolgt" betyder altså, at der er en tendens til, at for mange sælger et pågældende papir. Det medfører, at kursen ud for en teknisk betragtning bliver for lav, og at papiret derfor kan købes billigt. Når et papir er teknisk oversolgt, er der stor sandsynlighed for, at kursen på det pågældende papir vil stige.

P
Pari:Pari = kurs 100, d.v.s. en pris på 100% af et værdipapirs pålydende værdi.
PE:Price Earnings Ratio. Sandsynligvis det bedst kendte og mest anvendt nøgletal i forbindelse med aktier. Nøgletallet figurerer altid i kurslisten i aviserne. PE beregnes som kursen pr. aktie målt i forhold til resultatet pr. aktie. Nøgletallet angiver, hvor meget en investor er villig til at betale for hver overskudskrone i et selskab. En lav PE set i forhold til andre aktier indenfor samme branche indikerer, at der er tale om en billig aktie.
Portefølje:Betegnelse for en beholdning af værdipapirer. Se også Asset Management.
Position:Placering af midler i værdipapirer. Se også Long Position og Short Position.
Prospekt:Beskrivelse af en virksomhed i forbindelse med en emission.
Præferenceaktie:En præferenceaktie er betegnelsen for en aktie med særlig fortrinsstilling i forhold til almindelige aktier. I tilfælde af en afvikling af et selskab vil præferenceaktier typisk have krav på at blive tilgodeset, før der udbetales dividende til de almindelige aktier, ligesom præferenceaktier som regel har fortrinsret til et bestemt udbytte, før der udbetales udbytte til de almindelige aktier. Til gengæld giver en præferenceaktie ingen eller kun begrænset stemmeret på selskabets generalforsamling.Se også Aktie.
Put option:En put option giver køberen retten, men ikke pligten, til at sælge en underliggende fordring på et givet fremtidigt tidspunkt til en på forhånd aftalt pris. Se også Call option og Option.
Pålydende rente:Påtrykt rente på en obligation, som obligationsudstederen betaler til obligationsihændehaveren. Se også Nominel rente og Obligation.

Q
Ingen ord endnu

R
Rating:En rating er en vurdering af kreditværdigheden hos en udsteder af finansielle fordringer. Vurderingen foretages af et kreditvurderingsbureau, hvor de mest kendte er Standard & Poor's Corporation og Moody's Investors Service. Det er fortrinsvis stater, lokale myndigheder, større offentlige institutioner og selskaber i den private sektor, der benytter sig af muligheden for at få en rating. Mange institutionelle investorer, især i USA, må kun investere i værdipapirer, der har en vis rating.
Realkreditobligation:Obligation der er sikret ved pant i fast ejendom. Realkreditobligationer udstedes af realkreditinstitutter. Realkreditobligationer er kendetegnet ved, at det investerede beløb løbende udtrækkes hen over tiden. Dette bevirker, at der løbende skal foretages geninvestering til en ny rente, hvilket resulterer i en geninvesteringsrisiko. Endvidere er en realkreditobligation en konverterbar obligation, hvor en konvertering er en ekstraordinær udtrækning af hele det investerede beløb. Se også Statsobligation og Genplaceringsrente.
Realrente:Realrenten er en rente, hvor inflationen er fratrukket. Typisk er det markedsrenten i form af den effektive rente, der fratrækkes inflationen. Realrenten kan både være positiv og negativ.
Real valutakurs:Den reale valutakurs er valutakursen korrigeret for relative prisudvikling i forholdet til udlandet. Den reale valutakurs er et mål for et lands prismæssige konkurrenceevne i forhold til udlandet. Se også Valutakurs.
Renterisiko:Renterisiko opstår i forbindelse med en åben renteposition, hvorved der er mulighed for tab eller gevinst i forbindelse med ændringer i renteniveauet. Se også Open Position og Risiko.
Rentesrente:Renteberegningsmetode, hvor renten efter hver renteperiode lægges til saldoen, hvorefter renten for næste renteperiode beregnes på grundlag af den forøgede saldo.
Rentestruktur:Et diagram, der viser sammenhængen mellem afkast og løbetid på værdipapirer med ens risiko. Typisk benyttes statsobligationer.
Reuters:Et telekommunikationssystem med finansielle informationer.
Risiko:Risiko er et udtryk for de historiske kursudsving. Risiko opstår i forbindelse med en åben position, hvor ændringer i markedsvilkårerne vil medfører enten en gevinst eller et tab. Se også Open Position, Renterisiko og Valutarisiko.
Risikofri rente:Den risikofri rente er den effektive rente på en kort statsobligation.
Risikopræmie:En risikopræmie er merafkastet, som en investor kræver for at investere i en aktie fremfor en obligation.
Risikospredning:Risikospredning betyder, at man bør investere ens formue i flere forskellige værdipapirer. For en privat investor medfører det betydelige handelsomkostninger at foretage risikospredning. En billig form for risikospredning fås ved at købe investeringsbeviser i en investeringsforening. Se også Diversifikation.

S
Secondary Market:Værdipapirmarked hvor allerede udstedte værdipapirer handles gennem deres levetid.
Serielån:Tilbagebetalingen sker med lige store afdrag. Ydelsen falder hen over låneperioden. Se også Annuitetslån og Stående lån.
Short position:Et udtryk, som anvendes om en dealer, som sælger værdipapirer, som han/hun endnu ikke ejer. Dette gøres i forventningen om, at værdipapirerne senere kan købes til en lavere kurs. Se også Position og Long Position.
Soliditetsgrad:Nøgletal der anvendes til at vurdere udviklingen i en virksomhed. Beregnes som virksomhedens egenkapitel / virksomhedens samlede aktiver.
Sorte mandag:Den sorte mandag, også kaldet nedsmeltningsmandagen, er mandag den 19. oktober 1987. Sorte mandag er dagen hvor et drastisk kursfald på aktier satte ind på de internationale børser. Dagen kaldes sorte mandag i stil med sorte tirsdag, der var den værste børsdag under børskrakket i 1929.
Sorte tirsdag:Sorte tirsdag er tirsdag den 29. oktober 1929. Det var den værste børsdag under børskrakket i 1929, idet aktiekurserne på New York Stock Exchange faldt med 40% den pågældende dag. Se også Sorte mandag.
Spot marked:På et spot marked sker der en umiddelbar overdragelse af værdipapiret modsat et terminsmarked.
Spread:Spread er en generel betegnelse for forskelle i forbindelse med renter eller kurser. Et eksempel er forskellen mellem bud og udbud, d.v.s. forskellen mellem købsprisen og salgsprisen på et værdipapir. Se også Kursskæring, Thin Market og Tight Market.
Standard and Poor's 500-indeks:S&P-500 indekset er det andet store aktieindeks i USA ved siden Dow Jones-indekset. Indekset er sammensat af de 500 mest omsatte aktier på New York Stock Echange. Se også NYSE.
Standard and Poor's Corporation:Amerikansk kreditvurderingsinstitut. Se også Rating.
Star:En stjerne er et udtryk, som bruges om en investering, der giver så stort et afkast, at det kan dække eventuelle tab på andre investeringer.
Statsobligation:Obligation der er udstedt af den danske stat. Der er ingen kreditrisiko forbundet med en statsobligation. En statsobligation kan ikke konverteres. Se også Realkreditobligation og Konverterbar obligation.
Stykstørrelse:Nominel værdi eller pålydende værdi på en aktie.
Stående lån:Tilbagebetalingen af afdrag sker på én gang ved låneperiodens udløb. Der betales renter hen over låneperioden. Se også annuitetslån og serielån.
Systematisk risiko:Systematisk risiko er en markedsrisiko. Denne form for risiko kan ikke diversificeres bort. Se også Diversifikation og Usystematisk risiko.

T
Teknisk analyse:Analysemetode der anvendes til at analysere aktier. Informationsgrundlaget er historiske aktiekurser. Se også Fundamental analyse.
Terminsmarked:Terminsmarkedet er et marked, hvor varer, værdipapirer eller valuta handles til en allerede fastsat pris og forfaldsdag. Se også Forward.
Thin Market:Værdipapirmarked med beskeden handel og stor afstand mellem købs- og salgspriser. Se også Tight Market, Kursskæring og Spread.
Tight Market:Værdipapirmarked med livlig handel og lille afstand mellem købs- og salgspriser. Se også Thin Market, Kursskæring og Spread.
Totalindekset:Aktieindeks på Københavns Fondsbørs. Indekset består af alle aktier på Københavns Fondsbørs. Indekset er endvidere underopdelt i brancheindeks. Se også OMXC20-indekset.
Trader:En person der aktivt handler med værdipapirer med henblik på at opnå gevinst. Normalt en betegnelse der anvendes i forbindelse med professionelle handlere i værdipapirmarkedet. Se også Dealer.

U
Udbud:Den pris som en køber er villig til at betale i forbindelse med handel med valuta og værdipapirer. Se også Bud.
Udbytte:Udbytte udbetales i forbindelse med aktier. Udbytte er en udlodning fra et selskab til dets ejere. I forbindelse med en udbyttebetaling reduceres værdien af selskabets aktier tilsvarende. Størrelsen af udbyttet bestemmes på selskabets generalforsamling.
Usystematisk risiko:Usystematisk risiko er en virksomhedsspecifik risiko. Denne form for risiko kan diversificeres bort. Se også Systematisk risiko.

V
Valuta:Penge såsom danske kroner, tyske D-Mark etc.. Se også Valutakurs.
Valutakurs:Kursen eller værdien af en valuta udtrykt i enheder af en anden valuta. Valutakurser benyttes i valutamarkedet.
Valutakurv:En valutakurv er en betegnelse for en bestemt gruppe valutaer; der sammenvejes til en sammensat valuta efter på forhånd fastlagte vægte. Som eksempel kan nævnes ECU.
Valutarisiko:Åben position i fremmed valuta, hvorved der er mulighed for tab eller gevinst i forbindelse med ændringer i valutakursen. Se også Open Position og Risiko.
Valør:Valørdag er den dag, hvor renteberegningen i forbindelse med en investering begynder eller slutter.
Varighed:Et meget anvendt nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Varigheden udtrykker løbetiden for en obligation eller en portefølje af obligationer. Varigheden er samtidigt et risikomål en for obligation, idet varigheden også måler kursfølsomheden overfor små renteændringer. Se også Konveksitet.
Vedhængende rente:Vedhængende rente er de renter, der er påløbet en obligation siden udstedelsen eller siden den foregående rentebetalingsdato. Køberen af et værdipapir betaler den noterede kurs plus vedhængende rente.
Volatilitet:Volatiliteten er et udtryk for størrelsen af kursbevægelserne på en finansiel fordring.
Vækstaktie:Aktier i selskaber der forventes at have stor vækst i fremtiden.
Værdipapircentralen:Værdipapircentralen blev oprettet i 1983 med henblik på EDB-registrering af handlen med og opbevaringen af børsnoterede aktier og obligationer. Se også Depot.

W
Wall Street:Wall Street er navnet på den gade i New York, hvor Fondsbørsen, størstedelen af børsmæglerselskaberne og de finansielle institutioner holder til.

X
Ingen ord endnu

Y
Ingen ord endnu

Z
Ingen ord endnu

Æ
Ingen ord endnu

Ø
ØMU:Den Økonomiske og Monetære Union (Economic and Monetary Union) blev igangsat af EU-medlemsstaterne i juni 1989. ØMU?en indebærer en fælles europæisk centralbank, en fælles europæisk valuta (EURO) og frie kapitalbevægelser EU-landene imellem. Se EMS og Europæisk centralbank.

Å
Ingen ord endnu